Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://domkulturyswierklaniec.naszgok.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2017-07-15
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-09-27

Strona internetowa jest częściow zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 09.03.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Edyta Sówka, adres poczty elektronicznej goknaklo@tlen.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 284 35 57.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu, ul. Główna 52, 42-620 Nakło Śl.

Do budynku prowadzą 2 wejścia – jedno od strony frontowej ul. Głównej, drugie od strony bocznej przy parkingu znajdującym się również przy ul. Głównej. Do żadnego z wejść nie prowadzą schody. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze budynku.

Jedyne schody (trzy stopnie) znajdujące się w placówce, są wewnątrz budynku przy wejściu znajdującym się bezpośrednio przy ul. Głównej, od strony frontowej budynku. Stopnie (po prawej stronie od wejścia) prowadzą do sali świetlicowej przez którą przechodzi się do biura GOK.

Dla osób na wózkach dostępne jest wejście od strony bocznej budynku przy parkingu na salę widowiskową i konferencyjną oraz do szatni i toalet. Nie ma możliwości podjechania wózkiem do sali świetlicowej oraz biura.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W placówce nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Relacja z wydarzeń organizowanych

przez Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu

zgodna z regulaminem wydarzeń

 

 REGULAMINY do pobrania

Serdecznie zachęcamy do

zapoznania się z wydarzeniami

organizowanymi  na terenie

naszej gminy przez różne

organizacje i jednostki z nami współpracujące.

 

Zakładka:

Wydarzenia w Gminie

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny